Rodo

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach 

z siedziba w Pyskowicach przy ulicy Wyzwolenia 4

Inspektorem Danych Osobowych jest Katarzyna Herok 

e-mail: biuro@eduabi.eu

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach, ul. Wyzwolenia 4.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
  1. ustawy :
   • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
   • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
   • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
   • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
   • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
   • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustawy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
   • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
  2. zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, opracowanym na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Informujemy, że w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (pkt 2 ppkt. b) przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych oraz potwierdzenia przetwarzania tych danych. 
 7. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: pani Katarzyna Herok, adres e-mail: biuro@infoic.pl
Skip to content